Yleistä

Säätiö on perustettu vuonna 1994 Impi ja Ilmari Lindforsin testamenttilahjoituksen turvin. Säätiön tarkoituksena on tukea kuulo- ja kommunikaatio-vammaisten lasten ja nuorten kasvatusta, koulutusta, kuntoutusta, työllistymistä sekä loma- ja virkistysmahdollisuuksien järjestämistä.

Ensimmäisen kymmenvuotiskautensa aikana säätiö on yksin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa keskittynyt koulutuksen järjestämiseen ensisijaisesti puheterapeuteille sekä kuulovikaisten lasten vanhemmille ja kuntoutushenkilöille. Koulutustilaisuuksien pääaiheena on ollut vaikeasti kuulovikaisten lasten puhekielen kehittäminen ja seminaareissa on ollut sekä kotimaisia että ulkomaisia luennoitsijoita. Säätiö on saanut projektiavustusta Raha-automaattiyhdistykseltä.

Säätiö on järjestänyt säännöllisiä kokouksia ja opintomatkoja vaikeasti kuulovikaisten henkilöiden kuntoutuksessa keskeisessä asemassa toimiville puheterapeuteille, jotka ovat samalla muodostaneet säätiön yhteistyö- ja asiantuntijaelimen.

Säätiö on tukenut lasten ja nuorten virkistystoimintaa jakamalla stipendejä kuulovikaisten lasten leiri-, näytelmäkerho-, musiikki- ja englanninkielen harrastustoimintaan. Myös kuulovamma-aiheisia tutkimuksia sekä opintomatkoja on tuettu stipendein.

Säätiöllä on myös pienimuotoista julkaisutoimintaa sekä oma kirjasto.