MUKULA-projekti

MUsiikin käyttö KUulovammaisten LAsten PUHEkielen kuntoutuksessa

Kaikki lapset laulamaan ja soittamaan!

Musiikki liikuttaa, motivoi, piristää tai rauhoittaa. Musiikin harrastaminen muokkaa aivojen kuuloaivokuoren toimintaa, musiikin ja puheen havaitsemista (myös taustahälyssä), kuulomuistia, sanojen oppimista, luku- ja kirjoitusvalmiuksia ja kielellisiä taitoja. Nämä musisoinnin vaikutukset ovat erityisen tärkeitä kuulovikaisille lapsille siksi, että musiikin harrastaminen näyttää tukevan taitoja, joissa useilla heistä on ongelmia – ja jotka ovat tärkeitä hyvän koulumenestyksen ja arkielämässä selviytymisen kannalta.

Puhekielen omaksumisen ja lapsen tunne-elämän kehityksen kannalta suurin vaikutus lienee laulamisella. Laulaminen auttaa sanojen muistamisessa. Se houkuttelee ja pitää vauvan ja taaperon kontaktissa puhetta tehokkaammin. Laulaminen myös vahvistaa lapsen ja vanhemman tunneyhteyttä. Sillä miten aikuinen osaa laulaa ei ole merkitystä – ”huonollakin” laulutaidolla kannattaa siis laulaa lapselle!

MUKULA-projekti perustuu näihin tieteellisesti todettuihin musisoinnin vaikutuksiin. Suomalaiset puhe- ja musiikkiterapeutit ovat yhdessä auttaneet ”puhemusiikkiryhmissä” monia kuulovikaisia lapsia ja heidän perheitään musiikin ja laulamisen maailmaan. Christine Roccan ja Catherine Bowkerin avulla ja innoittamana olemme kehittäneet musiikkimateriaaleja joita voi tilata Lindforsin säätiöltä. Nämä materiaalit on suunnattu ensisijaisesti kuulovikaisille lapsille. Siksi ne sisältävät paljon harjoitteita joiden tavoitteena on äänen korkeuden havaitsemisen ja tuoton parantaminen (mm. ääniliu’ut ja toistuvat sävelkorkeuksien muutokset). Materiaaleissa tähdätään myös sanavaraston ja kielellisten taitojen parantamiseen sekä tunteiden käsittelyyn. Taaperoille suunnatut materiaalit toimivat kiinnostavien kuvien, lelujen ja kirjojen (”Kirje eläintarhaan”) avulla. Isompien lasten kanssa musiikilliset ja kielelliset harjoitteet on sisällytetty perinteisten satujen, kuten ”Kolme pientä porsasta” ja ”Jaakko ja Pavunvarsi” –satujen lomaan. Monille ehkä tuntemattomampi ”Kirahvit eivät osaa tanssia” taas on monipuolinen paketti tanssilajeja ja tunteita – sekä tietysti kuulohavaintotaitojen harjoitteita. Vaikka materiaalit on suunnattu kuulovikaisille lapsille, ne sopivat myös kaikille muillekin – vaikkapa koko päiväkotiryhmän yhteiseksi kevätjuhlaesitykseksi.

MUKULA-projektin RAY-rahoitus loppuu vuonna 2013. Pikku-Mukuloita, musiikkiryhmiä, on pyritty synnyttämään eri puolille Suomea. Toivomme että projektin vaikutuksesta musiikki ja laulaminen tulevat osaksi jokaisen kuulovikaisen lapsen varhaiskuntoutusta ja tarjoavat lapselle ilmaisu- ja tunnekanavan, joka tuo iloa läpi koko elämän.

Torppa, R; Huotilainen, M (2010).
Musiikin merkitys kuulovikaisen lapsen kuntoutuksessa.
Puhe ja kieli, 30(3), 137-155.

MUKULA-Materiaalit

Mukulat puheen maailmassa

Mukulat puheen maailmassa

Kuntoutus- ja seurantamateriaalia kuulovikaisten lasten puheterapiaan

Materiaalikokonaisuus on suunniteltu helppokäyttöiseksi työkaluksi kuulovikaisen lapsen ja nuoren puheterapiaan.Puheterapian oleellista sisältöä ovat keskittyvän kuuntelun, kuulomuistin, kuuloerottelun sekä kehittyvän kielen harjoittelu ja seuranta. Näitä osaalueita varten olemme koonneet tehtäviä, jotka ovat valmiit terapeutin ja lapsen käyttöön.

Tehtävät sopivat lapsille, joiden kiinnostus kuuntelemiseen on herännyt ja puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen taidot ovat saavuttaneet tai pian saavuttamassa lausetason. Osa tarkan kuuntelun ja toiston tehtävistä vaatii melko laajaa sanavarastoa sekä kieliopillisten tunnusten ja lauserakenteiden ymmärtämistä, joten ne sopivat isommille koululaisille ja nuorille. Vaikka lähtökohtanamme ovat olleet kuulovammaisen lapsen tarpeet, sopivat tehtävät myös monien muiden puheterapiaa tarvitsevien lasten harjoittelu- ja seurantamateriaaliksi.

Musiikki on tärkeä alue kuulovikaisen lapsen kuntoutuksessa. Mukulamusiikkimateriaalisarjan tarkoituksena on musiikin keinoin edistää monipuolisesti lapsen kuuntelutaitoja ja kielellistä kehitystä. Suomenkielisen sovelluksen asiantuntijoina ovat tohtorikoulutettava, puheterapeutti Ritva Torppa ja musiikkiterapeutti Seija Laakso. Mukula-musiikkimateriaali soveltuu ryhmäkäyttöön, esim. musiikkileikkikouluihin, päiväkoteihin ja kouluihin, mutta myös yksilöterapiassa käytettäväksi. Toivomme, että Mukulat puheen maailmassa auttaa sinua arkipäivän työssä ja antaa vihjeitä ja innoitusta jo olemassa olevien terapiamateriaalien hyödyntämiseen lasten terapiassa ja seurannassa.

Mukulat puheen maailmassa

Paketti sisältää:

 • Tehtäväkirjan (60 siv.)
 • Kuulomuistikortit: kuvarivit + ohje
 • Eläinkuvakortit (36 kpl)
 • Lisäkuvat lauseenmuodostukseen (11 kpl)
 • Epäsanoihin liittyvät kuvat: Keijut, Veitikat ja Sienet (4 arkkia á 6 kuvaa)
 • A5-Kuvavihkot (5 kpl): Leikkipuisto, Ilmapallo, Misu, Kirjahylly ja Uimahallissa.
Mukula 5 - Jaakko ja pavunvarsi
Laulaen, leikkien, tanssien ja soittaen musiikkiin ja kieleen

Jaakko ja pavunvarsi

Mukula 5 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille lapsille sekä erityislapsille. Ikäryhmä 3-7v.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin, esikouluryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Musiikilliset ja kuulonharjoitukselliset tavoitteet:

 • Tutustuttaa lapset musiikin rytmeihin ja tanssilajeihin kuunnellen, tanssien ja soittaen.
 • Perusrytmin havaitsemisen ja hallinnan kehittäminen.
 • Kehittää sävelkorkeuksien vaihteluiden ja melodioiden havaitsemista ja muistamista.
 • Kehittää laulamista oikealla sävelellä.
 • Kehittää laulun sanojen havaitsemista taustasoittimen kanssa.
 • Kehittää soitinten äänten ja puheen/laulun erottelua äänitaustasta – samanaikaisten äänten erottelua.
 • Oppia havaitsemaan mistä suunnasta äänet kuuluvat ryhmätoiminnan kautta.
 • Luoda äänimielikuvia ja musiikillisia mielikuvia.
 • Auttaa havaitsemaan tunnetiloja musiikissa – ja puheäänessä.

Kielelliset ja kehitykselliset tavoitteet:

 • Kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittyminen.
 • Viidakon eläinten nimien ja adjektiivien sekä ääntä kuvaavien sanojen omaksuminen.
 • R-valmiuksien kehittäminen d-äänteen avulla.
 • Puheen musiikillisten piirteiden eli prosodiikan havaitsemisen edistäminen.
 • Puheen tunnesävyjen ymmärtäminen.
 • Puhe- ja musiikkisatujen sekä äänitteiden kuunteluun tottuminen.
 • Ryhmässä sosiaalisten taitojen, aikuisen ja muiden lasten kuuntelun sekä vuoron odottamisen kehittyminen.

Jaakko ja pavunvarsi

Mukula 5 – Musiikkisatupaketti sisältää:

 • Ohjekirjan (20 sivua)
 • Mukula CD:n
 • Pavunvarsi-julisteen
 • Satukirjan
Mukula 4 - Kirahvit eivät osaa tanssia
Laulaen, leikkien ja rytmitellen musiikkiin ja kieleen

Kirahvit eivät osaa tanssia

Mukula 4 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille erityislapsille. Ikäryhmä 4-
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin (monimuotoryhmiin), päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Musiikilliset ja kuulonharjoitukselliset tavoitteet
Musiikin rytmin havaitseminen ja tuottaminen on olennainen osa tätä musiikkisatua. Harjoitetaan:

 • Rytmitajua.
 • Yhteisen rytmin löytymistä mm. laulettaessa.
 • Lasta seuraamaan rytmimallia: soittoa, liikettä tai huuliota.
 • Sävelkorkeuksien havaitsemista ja tuottoa – myös ääniliukuharjoituksin.
 • Asteikon laulamista.
 • Puheen painotusten ja lauseen sävelkulun (puheen prosodian) havaitsemista.
 • Musiikin tunnetilojen havaitsemista ja samalla myös omien tunnetilojen ilmaisua musiikin tai oman äänen avulla.
 • Herätellän lasten musiikillista mielikuvitusta improvisoimalla.

Kielellisen kehityksen tavoitteet
Tämä musiikkisatu on tiivis kielellisten taitojen edistämisen paketti.

 • Laulaminen helpottaa uusien sanojen omaksumista.
 • Kehittää sanojen löytämistä ja sanasujuvuutta.
 • Kehittää sanastoa monipuolisesti.
 • Opettaa mm. monia tunteisiin ja liikkumiseen liittyviä sanoja.
 • Auttaa kielellisen tietoisuuden herättämisessä.
 • Voidaan käyttää luku- ja kirjoitustaidon harjoittamisessa.
 • Voidaan käyttää huulioluku- tai artikulaatioharjoituksena.
 • Harjaannuttaa kuulomuistia.

Kirahvit eivät osaa tanssia

Mukula 4 – Musiikkisatupaketti sisältää:

 • Ohjekirjan (16 sivua)
 • Nuottivihon (12 sivua)
 • Mukula CD:n
 • Satukirjan
Mukula 3 - Kolme pientä porsasta
Laulaen, leikkien, tanssien ja soittaen musiikkiin ja kieleen

Kolme pientä porsasta

Mukula 3 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • Sisäkorvaistutetta käyttäville lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille sekä erityislapsille. Ikäryhmä 2-6v.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin, esikouluihin ja kouluihin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Musiikilliset tavoitteet:

 • Tutustuttaa lapset musiikin perusrytmiin kuunnellen, liikkuen ja soittaen.
 • Auttaa havaitsemaan tunnetiloja ja sävyjä musiikissa – ja puheäänessä.
 • Kehittää äänen korkeuden muutosten havaitsemista ja tuottamista, auttaa havaitsemaan ja laulamaan ääniliukuja ylhäältä alas.
 • Kehittää toistuvan rakenteen avulla melodioiden oppimista ja muistamista.
 • Kehittää äänten ja puheen erottelemista äänitaustasta – samanaikaisten äänten erottelua.
 • Kehittää soitinten äänten erottelua ja tunnistamista.
 • Luoda äänimielikuvia ja musiikillisia mielikuvia.

Kielelliset ym. tavoitteet:

 • Oppia uusia kielellisiä käsitteitä (mm. hedelmät, lukumäärät, erilaiset materiaalit, talon osat, huonekalut, tunnetiloja ja ääniä kuvaavat sanat…).
 • Kehittää kuulomuistia ja lukivalmiuksia tarinan toistuvan rakenteen avulla.
 • Ryhmän avulla oppia havaitsemaan mistä suunnasta äänet kuuluvat.

Kolme pientä porsasta

Mukula 3 – Musiikkisatupaketti sisältää:

 • Ohjekirja nuotteineen (20 sivua)
 • Mukula CD:n
 • Satukirjan
Mukula 2 - Pelle, Työnnä, työnnä, Pelikaani ja Viisi pientä kalaa
Kuuntelemalla ja leikkimällä musiikkiin ja kieleen

Pelle, Työnnä, työnnä, Pelikaani ja Viisi pientä kalaa

Mukula 2 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille lapsille sekä erityislapsille (mm. autistiset ja Down-lapset). Ikäryhmä 2-5v.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen ja musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Musiikilliset tavoitteet: Toistuva melodinen ja rytminen rakenne kehittää sävelkorkeuksien vaihteluiden ja melodioiden havaitsemista ja muistamista. Ääniliukujen oppiminen.

Sanastotavoitteet: Pelle: Kehonosia ja vaatteita. Työnnä, työnnä: Värejä ja tilakäsitteitä sekä ennakointia kontekstissa “paikoillanne, valmiit… hep”. Pelikaani: Hedelmät ja ruoat tai mitä tahansa lapselle ajankohtaista tai hassuakin, jonka avulla voi myös kehittää kriittistä ajattelua. Viisi pientä kalaa: Värien ja lukumäärien opettelu, laskutaidon alkeet, auditiivisen muistin kehitys. Ryhmätilanteissa: Tarkkaavuuden, sosiaalisten taitojen ja keskittymisen kehitys, vuorottelu sekä toisten lasten kuuntelu ja huomioiminen.

Pelle, Työnnä, työnnä, Pelikaani ja Viisi pientä kalaa

Mukula 2 – Musiikkisatupaketti sisältää:

 • Ohjekirja nuotteineen (16 sivua)
 • Mukula CD:n
 • 2 kpl A2-Pelle-julistetta
 • A3-Kalat-arkin
Mukula 1 - Kirje Eläintarhaan
Kuuntelemalla ja leikkimällä musiikkiin ja kieleen

Kirje Eläintarhaan

Mukula 1 – Musiikkisatumateriaali soveltuu:

 • SI-lapsille heti istutteen saamisen alkuvaiheesta, ikäryhmä 1-4v, muille kuulovammaisille ja normaalikuuloisille lapsille.
 • Ryhmämuotoiseen työskentelyyn, mm. musiikkiterapiaan, musiikkileikkikouluihin, puhemusiikkiryhmiin, päiväkotien normaali- ja erityisryhmiin.
 • Yksilölliseen työskentelyyn, mm. puheterapiaan, kuntoutusohjaukseen, musiikkiterapiaan.
 • Koteihin.

Musiikilliset ja kuulonharjoitukselliset tavoitteet:

 • Tutustuttaa lapsi korkeisiin ja mataliin ääniin, ääniliukuihin ja äänen korkeuden vaihteluihin.
 • Kehittää sävelkorkeuksien vaihteluiden ja melodioiden havaitsemista ja muistamista toistuvan melodisen rakenteen avulla.
 • Kehittää laulamista oikealla sävelellä.
 • Auttaa musiikin kautta havaitsemaan puheen
 • prosodiikkaa ja sitä kautta tukea puheen havaitsemista ja omaksumista.
 • Kehittää laulun sanojen havaitsemista taustasoittimen kanssa.

Kielelliset ja kehitykselliset tavoitteet:

 • Kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittyminen.
 • Opetella eläinten nimiä ja adjektiiveja.
 • Kehittää tarinan ja sävelmän muistia ja lukutaidon valmiuksia.
 • Puhe- ja musiikkisatujen sekä äänitteiden kuunteluun totuttautuminen.
 • Herkistää tuntoaistia.
 • Ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja.

Äänteelliset tavoitteet:

 • Lingin äänteiden (a, i, u, m, s, sh) havaitsemisen ja tuoton oppiminen.

Kirje Eläintarhaan

Mukula 1 – Musiikkisatupaketti sisältää:

 • Ohjekirja nuotteineen (12 sivua)
 • Mukula CD:n
 • Satukirjan